Suitable JUTEC bending systems for rotary draw bending without mandrel:

Lieferanten.de Siegel für JUTEC Biegesysteme GmbH - Limburg - Hersteller JUTEC ist bei Facebook JUTEC ist bei Youtube